uchi-kaiten (gyaku-hanmi katate-dori)

girando por dentro (no "gyaku-hanmi-katate-dori")
内回転(逆半身片手取り)