VHS.3 - Curso de Aikido (7 fitas)

VHS.3 - Curso de Aikido (7 fitas)

Manual de Aikido em VHS

Kyohon Aikido

Pelo doshu Kisshomaru Ueshiba com comentários de seu filho Moriteru Ueshiba.

fita 1: [básico] Kihon-dosa, Kōgeki no hōhō "maneira de atacar", Ukemi, Movimentos relativos "ao parceiro",
          Kihon-waza "técnica básica"
             . Irimi-nage
             . Ikkyö
             . Shihö-nage
             . Kokyü-nage-no-yōsei-hō

fita 2: [básico] Ikkyo (ude-osae), Nikyo (kote-mawashi)

fita 3: [básico] Sankyo (kote-hineri), Yonkyo (tekubi-osae), Gokyo (ude-no-bashi)

fita 4: [básico] Irimi-nage, Shiho-nage

fita 5: [básico] Kaiten-nage, Kotegaeshi-nage, Tenchi-nage

fita 6: [aplicado] Koshi-nage, Kokyu-nage, Juji-nage, Aiki-otoshi

fita 7: [aplicado] Ninin-gake, Buki-waza (Tanto-dori, Tachi-dori, Jo-dori)

info no site da Aikikai (em japonês)

info no site da Aikikai (em inglês)