VHS.2 - Aikido Padrão - APLICADO (4 fitas) - 2002

VHS.2 - Aikido Padrão - APLICADO (4 fitas) - 2002

VHS Kihan Aikido Oyo-hen

Kihan Aikido Oyo-hen
Os movimento e as aplicações do Aikido realizados pelo Doshu do Aikido, mestre Moriteru Ueshiba. Engloba tai-sabaki, tegatana, kimeru e fluxo das técnicas.

VHS 1 (amarelo)
- Nage-waza (Irimi-nage, Shiho-nage, Kaiten-nage, Aiki-otoshi, Koshi-nage, Kokyu-nage, Juji-garami)

VHS 2 (azul) - Setembro de 2002
- Nage-katame-waza (Kote-gaeshi), Katame-waza (Ikkyo e Nikyo)

VHS 3 (rosa)
- Katame-waza (Sankyo, Yonkyo, Hijikime)

VHS 4 (verde) - Outubro de 2002
  Buki-dori
  . Tanto-dori
  . Jo-dori
  . Tachi-dori
 Taninzu-gake
  . Futari-dori

info no site da Aikikai (japonês)

info no site da Aikikai (inglês)